بررسی ابعاد جنگ الکترونیک در رزمایشی با عنوان "Vostok 2018"