اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور در خصوص مصوبات سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/06/26 در رابطه با ازمون سراسري سال‌هاي 1398 و 1399