اطلاعيه سازمان تأمین اجتماعی درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامی دفتر فني – مهندسي سازمان تأمین اجتماعی سال 1397