بونجاح، تیتر یک قطر اما به بهانه ای غیر از گلزنی؛/ جنجال در دوحه بعد از طغیان بغداد؛ جدایی در راه است؟