شیری: به راحتی تسلیم نمی‌شویم/ سهمیه آسیایی، توقع به حق هواداران از ماست