انگیزه بالای ترابی پس از تبرئه در کمیته تعیین وضعیت