رئیس بسیج: وجود مبارک رهبرفرزانه دلیلی شد بر آن‌که انقراض سلسله خورشید بی‌معنی است و دریا را مرگی نیست