فرد معتاد به مواد مخدر عامل انفجار در شهر آمل معرفی شد