تمام شهرستان های ایلام مشمول مصوبه مناطق جنگی قرار گیرد