دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جزو 8 دانشگاه سرآمد کشور است