دست های زیادی با طرح مدیریت یکپارچه املاک در مازندران قطع شد