نوسانات قیمتی در اجرای پروژه های اشتغالزایی لحاظ شود