سه پست قرنطینه ای در خراسان جنوبی راه اندازی می شود