12 هزار میلیارد ریال تسهیلات در استان مرکزی مصوب شد