پیگیر دریافت ارز از بانک مرکزی هستیم/ با ترکیب کامل به مجارستان می‌رویم