با سازمان هایی که آمادگی قطع برق ندارند، برخورد قضایی می‌شود