الزام قانونی ۲۰ روزه توسط شورای نگهبان رعایت شده است