مصوبه بخشودگی وام‌های کشاورزان
نماینده اردبیل محمد فیضی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس: «ازآنجایی‌که محل تأمین اعتبار مصوبه بخشودگی وام کشاورزان مشخص نشده است درنتیجه سازمان برنامه‌وبودجه موظف است محل تأمین اعتبار را مشخص

محمد فیضی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص تأمین اعتبار مالی مصوبه بخشودگی وام‌های کشاورزان و امهال آن گفت: «سازمان برنامه‌وبودجه باید تأمین اعتبار کند.»

او بابیان اینکه باید محل تأمین اعتبار در مصوبه پیش‌بینی می‌شد گفت: «ازآنجایی‌که محل آن در مصوبه مشخص نشده است، درنتیجه دولت باید محل تأمین اعتبار آن را هر چه زودتر مشخص کند.»

فیضی خاطرنشان کرد: «مصوبه بدون هماهنگی با سازمان برنامه‌وبودجه و ندادن ردیف خاص برای تأمین آن ارزشی ندارد.»

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تصریح کرد: «ازآنجایی‌که این مصوبه را معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرده و مصوبه هیئت‌وزیران است درنتیجه آقای جهانگیری نیز باید مشکل را حل کند.»