هنرمندان در خلق آثار مرتبط با تبعات سوء اعتیاد فعال تر باشند