رسانه ها در حفظ و تقویت سرمایه های اجتماعی تلاش کنند