30 هزار فرصت شغلی در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد می شود