علامت ایست قلبی و نحوه جلوگیری از ایست قلبی
علامت ایست قلبی که باید به آن توجه کنید،زیرا پس از این علائم 20 دقیقه بیشتر برای نجات خود وقت ندارید.

فرض کنید که تنها درخانه نشسته اید و یا اینکه در ماشین پشت فرمان و تنها هستید که ناگهان احساس درد شدید و ناگهانی در قفسه سینه کرده ، درد به فک و بازو و دست چپ سرایت میکنه . دردی شدید که تا بحال تجربه نکردید، انگار دخته سنگی بزرگ روی شما افتاده است ، این علائم  علامت ایست قلبی می باشد از درد اولیه زمان شما شروع شده و زمان طلایی برای کمک به شما 5 دقیقه است! 

اما در این حال که تنها هستید بایدچه کارهایی انجام دهید تا از ایست قلبی رها شوید؟ 
بهترین کار و تنها کاری که میتوان در عرض ده ثانیه  برای جلوگیری از ایست قلبی انجام داد چیست؟
با تمام قدرت سرفه کنید سرفه ی محکم و پی درپی  انگار میخواهید خلط خارج کنید 
با این کار قلب تحریک میشود و فشار بالا میرود و فرصت پیدا میکنید ک درمدت 20 دقیقه کمک بخواهید و تلفن بزنید تا به کمک شما بیایند.
نویسنده : محمدرضا اکبری نزاد