دانستنیهای قانونی مهلت مراجعه به سازمان تامین اجتماعی
مهلت مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟

سوال از طرف دوستان مطرح شده بدین شرح :

مهلت مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟

پاسخ؛
کارگر اخراجی پس از اخراج یک ماه فرصت دارد تا به اداره کار مراجعه و درخواست مقرری بیمه بیکاری کند.
 
در صورت عذر موجه مثل بیماری تا حداکثر سه ماه نیز میتواند مراجعه کند و شایان ذکر است محدودیتی در تعداد دفعات قابل استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد .
 
 مدت استفاده از بیمه بیکاری برای افراد مجرد ۳۶ ماه و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متاهل میباشد.

نویسنده : محمدرضا اکبری نژاد