حضور گسترده مردم پیش از آغاز رسمی راهپیمایی ۲۲بهمن