مردم بار دیگر با حضور خودشان توطئه های استکبار را خنثی کردند