مهم‌ترین موضوع برای نظام مشارکت مردم در همه بخش‌هاست