استقبال گسترده از جام فجر، پشتوانه ای برای نسل طلایی شطرنج