دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت: حضور مردم دشمنان را ناامید کرد