اقدام برای سلب اعتماد مردم از نظام اسلامی محکوم به شکست است