شفر تمرینات ویژه ای را برای استقلالی ها در نظر گرفت