تحریم های دشمن نمی تواند ملت ایران را از مسیر خود منحرف کند