مذاکرات تجاری چین و آمریکا در سکوت رسانه ای برگزار شد