بارش برف و باران دامداران و کشاورزان ندوشن را خوشحال کرد