با اتکا به مردم می توان از همه تنگناها عبور کرد/ تحریم‌ها شکست می‌خورد