اسپورت دیلی: سردار آزمون، مهاجمی که زنیت به او نیاز داشت