تسلط و اِشراف در خلق جنگل آسفالت/ نگاهی به فیلم "متری شیش و نیم"