نسل چهارمی هادرالبرز تحریم های ظالمانه آمریکا را محکوم کردند