ولایتی:باید قدر استقلال، امنیت و آزادی خود را بدانیم