تقدیر و تشکر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم ایران