بازتاب گسترده حضور دشمن شکن ملت در رسانه های بیگانه