جمهوریت و اسلامیت در 40 سالگی انقلاب به نمایش گذاشته شد