خبرنگار فرانسوی:ایرانیان نقدهایی دارند اما حامی انقلاب هستند