گردشگران خارجی وحدت ملی ایرانیان را در نقش جهان ثبت کردند