پیش بینی فراستی از برندگان امشب و جایزه نگرفتن نوید محمد زاده+عکس