دادستان تهران: موفقیت کشور در گرو توجه به نقش مردم است