مردم فارس اقتدار و همدلی خود را به جهانیان نشان دادند