رئیس کل دادگستری تهران:توجه به مطالبات مردم،نیاز انقلاب است