قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش پیدا کرد؛ پراید 42 میلیون تومانی