رسانه های مکتوب کشور سالانه 70 هزار تن کاغذ مصرف می کنند