هفته سرنوشت‎ساز برای کارگران/ تعیین دستمزد ۹۸ در ایستگاه آخر